GIỚI THIỆU CHUNG

Với mục tiêu tham mưu hiệu quả cho nông dân, địa phương và doanh nghiệp trong lựa chọn thị trường, ra quyết định đầu tư sản xuất kinh doanh, và xây dựng các chuỗi giá trị liên kết nông sản hiệu quả, hướng tới một nền sinh thái nông nghiệp bền vững, Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế Nông nghiệp (Institute of Agricultural Market and Institution Research – AMI) đã được ra đời vào tháng 10 năm 2018. Viện được dẫn dắt bởi Tiến sỹ Đặng Kim Sơn – chuyên gia chính sách nông nghiệp hàng đầu của Việt Nam với sự hỗ trợ của đội ngũ cộng sự trẻ, giàu nhiệt huyết, có kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về ngành. Bên cạnh đó, Viện cũng quy tụ các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước về các chuyên môn kinh tế, xã hội, môi trường, chính sách, kỹ thuật nông nghiệp,… giúp Viện xác định chiến lược, kế hoạch, đánh giá định kỳ hiệu quả hoạt động chung và trực tiếp chỉ đạo cho các bộ phận nghiên cứu trong các dự án nghiên cứu và đào tạo.


Bằng những định hướng rõ ràng và hoạt động thiết thực của mình, Viện AMI tin tưởng sẽ có những đóng góp tích cực, giúp nông dân, doanh nghiệp và địa phương gắn kết chặt chẽ, tạo dựng một nền nông nghiệp Việt Nam giá trị cao phát triển phồn thịnh, bền vững và bao trùm.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Viện AMI là một đơn vị trực thuộc Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ và đào tạo có thu, tự chịu trách nhiệm trước Nhà nước và Học viện về các hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ được giao. Viện được thành lập theo Quyết định thành lập số 3176/QĐ-HVN ngày 01/10/2018 do Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cấp. Viện được Sở Khoa học và Công Nghệ TP. Hà Nội cấp giấy phép hoạt động số đăng ký A-06/2019/ĐK-KH&CN