Hỗ trợ sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng xây dựng kế hoạch định hướng của ngành trong giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030

Đối tác: Ban quản lý Dự án VIE/036, Thủy lợi Cao Bằng

Mục tiêu: Nghiên cứu này trong khuôn khổ Dự án VIE/036 của Cơ quan phát triển Luxembourg nhằm cung cấp thông tin đầu vào để Sở NN&PTNT tỉnh Cao Bằng tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch trung hạn 2021 – 2025, tầm nhìn năm 2030 về phát triển ngành nông nghiệp tỉnh

Hoạt động: