LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Nghiên cứu khoa học

 • Nghiên cứu thị trường các mặt hàng nông sản trong đó nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh, yêu cầu thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế;
 • Nghiên cứu, giám sát và dự báo cung các ngành hàng nông sản trong đó nghiên cứu các yếu tố đầu vào cho sản xuất (giống, vật tư nông nghiệp, nguồn lực tự nhiên, lao động, vốn, khoa học công nghệ), các yếu tố tác động đến sản xuất (dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu…), trên cơ sở đó phân tích dự báo cung các sản phẩm nông sản;
 • Ngiên cứu các chuỗi giá trị nông sản và các sản phẩm kinh tế nông thôn và đề xuất các giải pháp về chính sách, thể chế, tổ chức sản xuất, công nghệ kỹ thuật để phát triển chuỗi bền vững, công bằng, giá trị gia tăng cao;
 • Nghiên cứu cơ sở khoa học, tác động của chính sách, chiến lược phát triển nông nghiệp và kinh tế-xã hội nông thôn

Dịch vụ khoa học công nghệ

 • Tư vấn xây dựng và thực hiện chính sách cho các cơ quan Trung Ương và địa phương; tư vấn tiếp cận và hưởng lợi từ chính sách theo quy định của pháp luật cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân;
 • Tư vấn chuyển giao khoa học công nghệ, tư vấn tổ chức thể chế, kết nối các bên liên quan (xây dựng hợp tác xã, liên kết nông dân – doanh nghiệp) để phát triển tối ưu hóa các chuỗi giá trị nông sản và các sản phẩm kinh tế nông thôn theo hướng bền vũng, công bằng, giá trị gia tăng cao;
 • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ra quyết định sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, nông thôn bao gồm điều tra cơ bản, nghiên cứu cơ sở khoa học, thẩm định, phản biện chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển

Thông tin, truyền thông và đối thoại chính sách

 • Cung cấp các thông tin thị trường, ngành hàng, chính sách, thể chế, khoa học công nghệ để phục vụ các chức năng nhiệm vụ được giao;
 • Biên soạn và phát hành các ấn phẩm khoa học, công nghệ dựa Đào tạo
 • Tham mưu xây dựng và thực hiện chiến lược, chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững, bao trùm và giá trị gia tăng cao.

Đào tạo

 • Tổ chức đào tạo ngắn hạn có cấp chứng chỉ/chứng nhận cho các cán bộ quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức/cá nhân có nhu cầu về tổ chức và kỹ thuật quản lý, vận hành các chuỗi giá trị nông sản các đơn vị sản xuất, kinh doanh nông nghiệp