THƯ MỜI BÁO GIÁ

THƯ MỜI YÊU CẦU NỘP BÁO GIÁ

Mục 1. Khái quát

1. Tên chủ đầu tư là: Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế nông nghiệp

2. Bên mời thầumời nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn (nộp báo giá) gói thầu “Biên tập và in ấn sách về Đổi mới mô hình tăng trưởng” – xuất bản bằng tiếng Anh, thuộc dự án C002624 “Communicating the new economic growth model for Vietnam”.

Phạm vi công việc, yêu cầu của gói thầu nêu tại Chương II của bản yêu cầu báo giá này.

3. Loại hợp đồng: trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

Mục 2. Tư cách hợp lệ của nhà thầu

Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ để tham gia nộp báo giá gói thầu này khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp;

2. Hạch toán tài chính độc lập;

3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

5. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

Mục 3. Đơn chào hàng, giá chào và biểu giá

1. Nhà thầu phải nộp đơn chào hàng và biểu giá theo mẫu đính kèm, các ô để trống phải điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

2. Giá chào là giá tổng cộng do nhà thầu ghi, bao gồm toàn bộ các chi phí (chưa tính giảm giá) kể cả thuế, phí, lệ phí và chi phí liên quan khác.

3. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì đề xuất riêng trong thư giảm giá hoặc có thể ghi trực tiếp vào đơn chào hàng và bảo đảm bên mời thầu nhận được trước thời điểm hết hạn nộp báo giá. Trong đề xuất giảm giá, nhà thầu cần nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể nêu trong phạm vi công việc. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục.

Mục 4. Thành phần báo giá

Báo giá do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm các nội dung sau:

  1. Báo giá

Mục 5. Thời hạn hiệu lực của báo giá

Thời gian có hiệu lực của báo giá là 10 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu

Mục 6. Nộp, tiếp nhận, đánh giá báo giá

1.  Nhà thầu có thể nộp bằng các hình thức sau:

– Trực tiếp tại Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế nông nghiệp tại: Tầng 5, số 207 Trần Đăng Ninh, Hà Nội

– Qua bưu điện tại địa chỉ: Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế nông nghiệp tại: Tầng 5, số 207 Trần Đăng Ninh, Hà Nội

– Qua email: ami@vnua.edu.vn

Trước 15h00 ngày 23 tháng 12 năm 2021, sau thời hạn này các báo giá không được xem xét.

2. Bên mời thầu chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong báo giá của từng nhà thầu.

   3. Bên mời thầu so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Trong quá trình đánh giá các báo giá, bên mời thầu có thể mời nhà thầu có giá chào thấp nhất đến thương thảo hợp đồng.

Mục 7. Điều kiện xét duyệt trúng thầu

1. Có báo giá đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá;

2. Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá và sau khi tính ưu đãi (nếu có) thấp nhất và không vượt dự toán gói thầu được duyệt.

Mục 8. Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

1. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được gửi đến tất cả nhà thầu tham dự chào hàng theo đường bưu điện hoặc email.

Mục 9.  Bảo đảm thực hiện hợp đồng

Trước khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định

Mục 10. Giải quyết kiến nghị Nhà thầu có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và những vấn đề liên quan trong quá trình tham gia chào hàng cạnh tranh khi thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng theo quy định tại Điều 91 và Điều 92 của Luật đấu thầu và Mục 2 Chương XII của Nghị định 63/CP.